ประวัติม้ง ม้ง ไม่มีที่มาแน่นอนว่าอพยบมาจากที่ใด มีเพียงหลักฐานต่างๆที่พออ้่างอ้ิงได้ โดยมีต้นกำเนิดมาจากจีน แล้วมีการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วไปสู่ยังประเทศต่างๆอีก ประวัติม้ง ม้ง ปัจจุบันมีอยู่ตามประเทศต่างๆอย่างที่ทราบมา อยู่ที่ประเทศจีน, ไทย , ลาว, สหร้ฐอเมริกา, อาเจนติน่า ประวัติม้ง ม้ง จากการสำรวจของ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลกลางชุมชนบนพื้นที่สูง...