ประเพณีม้ง การแต่งงาน ม้งจะไม่แต่งงานกับคนที่มีนา่มสกุลเดียวกัน เพราะถือว่าเป็นพี่น้องกัน เช่น นาย a แซ่สง เมื่อนามสกุล แซ่ “สง” จะแต่งงานกับคนที่เป็น แซ่ “สง” ด้วยกันไม่ได้ แต่ปัจจุบันได้เปลี่นมาใช้มาใช้นามสกุลเป็นสากลมากขึ้นโดยบางวงศ์ตระกูลได้ยกเลิกการใช้แซ่ไปใช้นามสกุลต่างๆกันไปโดยพ่อแม่ญาติๆยังคงย้ำให้รู้ว่า นามสกุลเดิมยังคงเป็นแซ่ อะไร เพื่อไม่ให้สับสนในเรื่องของการแต่งงานกับแซ่เดียวกัน...